Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky KEMP TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

a) Provozovatel Jashin s.r.o., se sídlem Masná 231/8, 602 00 Brno, IČO 02973821. (dále jen jako „kemp“)

• objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“) Tyto podmínky platí obecně pro všechny návštěvníky kempu.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

• Rezervace ubytování a dalších služeb a potvrzení této rezervace ze strany kempu je možné pouze prostřednictvím webovým rezervačním systémem na stránkách www.tyrsak.cz.

• Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že kemp e-mailem potvrdí přijetí platby

• V případě, že Host neuhradí cenu za objednané ubytování, kemp nemusí ubytování a služby poskytnout.

• Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

• Rezervace na stany a karavany nejsou přijímány

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

• Cena je uvedena za 1 chatku na jednu noc. Minimální počet nocí jsou 2.

• V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%.

• Místní poplatek z pobytu 20 Kč osoba/noc, poplatek za automobil, poplatek za psa, poplatek za ložní prádlo a poplatek za energie není zahrnut v ceně ubytování. Tyto poplatky Host uhradí na recepci kempu.

• Ubytování je možné uhradit v hotovosti nebo kartou, akceptujeme měnu CZK.

• V případě platby převodem si ubytovatel vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, se splatností 14 dnů, nejpozději však 7 dní před uskutečněním pobytu.

• Zrušení potvrzené rezervace viz. (Storno podmínky) je možné učinit rovněž pouze písemnou formou (poštou či elektronicky).

• Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

• V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Autokemp je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

•. Po kontrole ubytovacího zařízení, odevzdá objednatel klíče a doplatí na recepci všechny poplatky za poskytnuté služby.

STORNO PODMÍNKY

• Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel).

• Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

• Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

• V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

• V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

STORNO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZRUŠENÍ REZERVACE UBYTOVÁNÍ ZE STRANY HOSTA

• Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 31 dnů před ohlášeným příjezdem.

• Při zrušení rezervace 30 – 8 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

• Při zrušení rezervace 7 dnů a méně před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

• Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.

• Stornopoplatek je smluvní pokutou.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

• Host má povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů.

• Host má povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.

• Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

• Host má právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.

• Host je odpovědný za všechny škody způsobené v chatce nebo její bezprostřední blízkosti během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena kempem.

• Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v kempu, aby mohla být sjednána náprava.

• Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že kemp neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu kempu.

• Doba přihlášení do kempu je od 14:00 v den příjezdu.

• Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu.

• V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v chatkách, pokojích, stanech či karavanech, a další rušivé chování). V případě vážného porušení nočního klidu je provozovatel kempu oprávněn volat policii.

• Po dobu pobytu zodpovídá Host za předaný inventář.

PRÁVA A POVINNOSTI KEMPU:

• kemp je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu kempu.

• V případě, že z provozních důvodů nemůže kemp Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, kemp má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiné chatce/zařízení.

• Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

OSTATNÍ:

• Ve vnitřních prostorách chatek, na pokojích, v prostorách recepce a ve společných prostorách (sociální zařízení, kuchyňka atd.) je zakázáno kouřit.

• kemp neručí za ztrátu a odcizení osobních věcí všech ubytovaných hostů a denních návštěvníků.

• Motorová vozidla, popřípadě i kola, mohou projíždět areálem kempu pouze po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod. Návštěvníci musí jet nejvýše takovou rychlostí, aby nebyl zviřován prach na nezpevněných cestách, nebylo ohroženo okolí a rušen klid rekreantů. Bezdůvodné pojíždění a používání světelných a zvukových znamení není dovoleno. Rovněž není dovoleno svévolné ponechání motoru v chodu.

• Rozdělávání ohně v areálu je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.

• Mytí nádobí je dovoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.

• Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let v prostorách kempu bez dozoru.

• Pohyb a pobyt zvířat v kempu se řídí obecně platnými vyhláškami.

• K ubytování je možno přijímat občany do výše kapacitních možností areálu dle jednotlivých ubytovacích zařízení.

• Pokud je host přijat k ubytování, vydá provozovatel ubytovanému klíče a v případě příjezdu vlastním motorovým vozidlem i parkovací kartu.

• Ztrátu nebo krádež klíče od chatky je nutné neprodleně ohlásit na recepci kempu.

• Karta musí být viditelně umístněná. Při odjezdu je host povinen veškeré vydané karty vrátit na recepci kempu.

• V areálu kempu jsou vytvořeny podmínky pro připojení vlastních ubytovacích zařízení na zdroj el. energie.

  

• Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvaděčích či jiné elektroinstalaci. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli el. přípojky.

• Uživatel vlastního ubytovacího zařízení, připojený na zdroj el. energie, nesmí připustit připojení dalších odběratelů ze svého zařízení.

• Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Dále je zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací stružky. Po opuštění prostoru musí být místo vyčištěno a uvedeno do původního stavu. V případě poškození místa (např. vyjeté koleje od auta apod.) je uživatel povinen uvést místo do původního stavu.

• Návštěvy se mohou v areálu kempu zdržovat nejdéle do 22,00 hod.

  

• Při změně ubytovaných osob v ubytovacím zařízení je k ubytování nutný souhlas majitele ubytovacího zařízení.

• Ubytovaní v Autokempu mají volný vstup do prostoru rybníka. Koupání a jiné aktivity jsou výhradně na vlastní nebezpečí ubytovaných i hostů.

• Ubytovaní, kteří budou žádat prodloužení pobytu, nemají z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení.

• Užívání zařízení a pobyt v kempu není povolen osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami nebo parazity.

• Všichni ubytovaní jsou povinni dbát o čistotu a pořádek, šetřit veřejné zařízení a dbát obecně platných bezpečnostních předpisů. Za škody způsobené občanem na majetku provozovatele nebo majetku spoluuživatelů odpovídá občan podle platných právních předpisů.

• Odpadky všeho druhu je ubytovaný povinen ukládat na vyhrazená místa a do předem určených nádob.

• V areálu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní občany nadměrným křikem, hlučným zpěvem, zesilováním reprodukčního zařízení, bezdůvodným projížděním motorovými vozidly apod.

• Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.

• Při opuštění kempu a opětovném vstupu je každý Host povinen prokázat se platnou identifikační páskou, u motorového vozidla parkovací kartou, která musí být uložena ve vozidle na viditelném místě.

• Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb tohoto zařízení přijímá recepční kempu, popřípadě jeho nadřízený.

• V průběhu pobytu a užívání ostatních zařízení v areálu kempu, jsou všichni návštěvníci povinni se řídit provozními řády, dbát příkazů a pokynů, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

• kemp shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

• Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

• Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.tyrsak.cz. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění.

• Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

• V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

• Tyto podmínky jsou platné od 1.3.2023 a kemp si vyhrazuje právo na jejich změnu a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.